NO.30-20,chung-nan,Yanping
 Lin,Huwei Town,Yunlin
 County632,Taiwan(R.O.C)

 Tel :886-5-6322565
 Fax:886-5-6322665